Pag-aaral ng Bibliya para sa isang masiglang buhay Kristiyano. Nagagalak kami dito sa EZBB sa iyong pagpunta

Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Mateo 28:19-20.

Karagdagang Babasahin

Jesus in cloud

Pinakabagong rebisyon noong ika-29 ng Hunyo 2024. Ano ang bago?

Due to website maintenance, no sermons until July 12

Walking in the footsteps of Jesus
1 Peter 2:11-25

1 Peter 2:11-25
Sermon in English, English subtitles
Go from milk to adult
1 Peter 2:1-10

1 Peter 2:1-10
Sermon in English, English subtitles
Holy walk of life
1 Peter 1:13-25

1 Peter 1:13-25
Sermon in English, English subtitles

Pag-aaral ng Bibliya para sa isang masiglang buhay Kristiyano.

Karagdagang Babasahin

Pinakabagong rebisyon noong ika-29 ng Hunyo 20244. Ano ang bago?

Due to website maintenance, no sermons until July 12

Walking in the footsteps of Jesus
1 Peter 2:11-25

1 Peter 2:11-25
Sermon in English, English subtitles

Basahin ang Bibliya sa Tagalog

BijbelMBBTAG Bible on-line

LUMANG TIPAN

Pag-aaral ng Bibliya sa Genesis

Nagbibigay ng paliwanag sa talata. Ang Pagkahulog. Ano ang kasalanan. Ang pagtanggi sa hain ni Cain: walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Ang baha. Tipan ng Diyos. Ang pag-aaral ng Bibliya sa Genesis ay nagbibigay ng paliwanag kung ano ang kasalanan. Bakit kailangan ang kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Ang arka ni Noe. Ano ang katotohanan? Paglikha o ebolusyon? Ang pagtatayo ng Tore ng Babel at ang kalituhan ng pananalita. Ang pakikibaka ni Abraham sa Lupang Pangako. Si Abram ay nagbibigay ng ikapu kay Melquisedec. Ang mga pangako ng Diyos kay Abraham. Pagkawasak ng Sodoma at Gomorra. Ang kapanganakan ni Isaac at ang pangako ng Diyos. Ang Baha at si Noe. Ang arka ni Noe. Ang pagtatapos ng baha. Ang tipan ng Diyos: Ang bahaghari. Ang Tore ng Babel. Abram sa Canaan. Ang pag-alis ni Abram mula sa Ehipto. Ang mga tagumpay ni Abram. Pinagpala ng Diyos si Abram. Nilayasan ni Hagar si Sarai. Ang tipan ng Diyos kay Abram. Ang pamamagitan ni Abraham para sa Sodoma. Pagkawasak ng Sodoma at Gomorra. Abram sa Negeb. Ang kapanganakan ni Isaac. Isaac bilang handog na isusunog. Binili ni Abraham ang lupain para sa libingan ng kanyang asawang si Sarah. Pagpili ng asawa para kay Isaac at sa kanyang kasal. Kapanganakan nina Esau at Jacob. Walang pagtitiwala mula kay Isaac sa Diyos. Ang pagpapala ni Isaac sa kanyang anak. Pagalis ni Jacob sa kanyang ama at nakatagpo ang Diyos. Si Jacob sa Laban. Ang mga kasal ni Jacob. Ang mga pag-aasawa at mga anak ni Jacob. Ang pakikipagtalik ay nangangahulugang kasal.

Genesis Bijbelstudie Pag-aaral ng Bibliya

Pag-aaral ng Bibliya Exodo 25-28, Ang Tabernakulo

Slide presentation.

Ang Daan tungo sa Diyos. Ang Tabernakulo at ang kahalagahan nito ngayon (typology). At tingnan mo (Moises) na gawin mo sila ayon sa huwaran na ipinakita sa iyo sa bundok. Ang kahalagahan ng tatlong kulay ng kurtina ng pasukan. Ang TANGING DAAN tungo sa Diyos. Paano makikipagkasundo ang mga tao (ikaw) sa Diyos? Ang 8 hakbang mula sa kaligtasan hanggang sa paglilingkod ng mananampalataya. Ang 5 Haligi ng Banal.

See

Tabernacle Bible study

Pag-aaral ng Bibliya Nehemias

Talata sa talata. Ano ang mga aral na matututuhan natin bilang isang mananampalataya mula sa buhay ni Nehemias? Pagbabasa ng Bibliya. Si Nehemias ay isang imahe ni Hesus. Ang pag-aaral ng Bibliya Nehemias ay nagpapakita ng tiyaga ni Nehemias, ang kanyang pakikibaka para sa muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Nagbibigay ito ng mahahalagang aral tungkol sa pakikibaka ng Kristiyano. Ang pagiging disipulo ni Hesus. Malamig sa pananampalataya. Takdang-obligasyon at Panalangin. Pagpapatayo. Muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Mga Kahirapan at Pag-atake. Mga hakbang na may kaugnayan sa mahihirap. Pagkumpleto ng mga dingding. Pitong mahahalagang aral para sa ating espirituwal na buhay. Binabantayan ang mga pader ng Jerusalem. Hamon: Pagbabasa ng Bibliya, Panalangin at Debosyon. Araw ng pagsisisi at panalangin. Pangako na pananatilihin ang Batas. Si Nehemias ay isang imahe ng Panginoong Hesukristo at ang mga aral para sa mananampalataya. Inagurasyon ng Jerusalem. Ang sigasig ni Nehemias para sa Kautusan. Ang pinaghalong kasal sa mga dayuhang babae.

Pag-aaral ng Bibliya

Nehemiah Bible study

Pag-aaral ng Bibliya Zacarias

Talata sa talata. Mga paliwanag ng mga propesiya na ibinigay ng Diyos sa propeta at saserdoteng si Zacarias. Nakita ni Zacarias ang isang lalaking may panukat na pisi sa kamay. Sinusukat ng taong ito ang Jerusalem. Ang pakikitungo ng Diyos sa mga hindi tapat sa Diyos. Ang Diyos, bilang Hari ng mga banal, ay namamahala sa Simbahan sa pamamagitan ni Kristo. Ipinahayag ng Diyos ang Kanyang galit laban sa Kanyang mga tao. Tawag sa conversion. Ang lalaking may panukat. Diyos sa gitna ng Kanyang mga tao. Ang kandelero at ang dalawang puno ng olibo. Ang lumilipad na balumbon. Ang apat na karwahe. Hindi pag-aayuno, kundi pagsunod. Ang Panginoon at ang mga kalapit-bayan ng Israel. Ang Panginoon lamang ang nagbibigay ng ulan. Ang dalawang pastol. Pagkubkob at pagpapalaya sa Jerusalem. Pagluluksa para sa Isang (si Hesus) kanilang sinugatan. Tanggalin ang idolatriya at mga huwad na propeta. Pahayag ng Panginoon. Ang mga paa ni Jesus sa Bundok Sion.

Pag-aaral ng Bibliya

Bible study Zechariah

BAGONG TIPAN

Pag-aaral ng Bibliya Mateo

Talata sa talata. Bakit kailangang ipanganak si Jesus mula sa isang dalagang birhen? Juan Bautista at ang Bautismo ni Hesus. Mga tukso kay Jesus ni Satanas. Capernaum. Pagtawag ng mga alagad. Paliwanag ng Sermon sa Bundok. Pagpapalwanag ng sermon sa bundok. Mga pagpapagaling ni Hesus. Paghayag at utos ni Hesus. Paghuhukom tungkol sa mga tao. Mga talinghaga sa pamamagitan ni Hesus. Si Hesus at ang mga Pariseo at mga eskriba. Edukasyon sa pamamagitan ni Hesus. Ang kaharian ng langit. Ang mga karapatan ng emperador. Sino ang Kristo? Katapusan ng panahon: Pagsasalita sa mga huling bagay. Ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo. Ang isa ay kinuha, ang isa ay mananatili. Ang matatalino at mangmang na mga birhen. Mga Lingkod at Talento. Pagkakanulo, pagkakulong at paghatol kay Hesus. Ibinigay ni Jesus ang Kanyang espiritu. Natapos ni Jesus ang Kanyang gawain (Natapos na). Ang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Hesus. Tatlong araw at tatlong gabi sa libingan. Namatay ba talaga si Jesus? Ang utos na humayo ni Hesus.

Pag-aaral ng Bibliya

Matthew Bible study

Ebanghelio ni Juan

Paano makakamit ang buhay na walang hanggan sa Langit? Ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Hesukristo bilang Tagapagligtas at Panginoon. Ang tao ba ay makasalanan? Ngunit hindi ko maintindihan itong Ebanghelio? Pagpapaliwanag ng Ebanghelio gamit ang mga halimbawa. Bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? Bakit ka hiwalay sa Diyos? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko ng kaligtasan. Bakit napakahirap maniwala kay Jesus? Ganoon ba kadali, kinuha ni Hesus ang aking mga kasalanan kung ako ay maniniwala? Ngunit ang Diyos at ang mga nahulog na anghel ay hindi ko sila nakikita? Ang kwento ni Andrea at Chris. Ang buhay ay hindi ganoong kadali.

Pag-aaral ng Bibliya

Spear in Jezus' side

Pag-aaral ng Bibliya Corinto

Ang paghatol sa mananampalataya sa harap ng hukuman ni Kristo. Ang mabubuting manggagawa ay tatanggap ng kabayaran mula kay Hesus. Ang masasamang manggagawa ay maililigtas na parang sa dumaan sa apoy. Ang Kristiyano ay isang banal na templo. Ang Espiritu Santo ay nabubuhay sa Kristiyano. Espirituwal na kabaligtaran ng mundo. Sinisiyasat ng Banal na Espiritu ang tao. Ang taong makalaman. Ang Kristiyano ay nagtatayo sa pundasyon pinangunahan ni Hesukristo. Pagtatayo sa pundasyon ni Jesus. Ang bawat mananampalataya ay kailangang magbigay ng pananagutan dahil sa kanyang paraan ng pamumuhay sa harap ni Hesus. Si apostol Pablo bilang isang halimbawa. Malaking kasalanan. Mabuhay sa ikaluluwalhati ng Panginoong Hesukristo. Ang iyong katawan ay templo ng Banal na Espiritu. Kristiyanong kasal at buhay walang asawa. Pagkain ng pagkaing inialay sa mga diyus-diyosan. Mga karapatan ng mga apostol. Israel bilang isang babala. Ang palamuti sa ulo ng kababaihan. Mga hindi pagkakaunawaan sa Hapunan. Ang mga espirituwal na kaloob. Ang katawan ni Kristo ay maraming miyembro. Ang pagmamahal. Nagsasalita ng mga wika. Nagsasalita sa hangin?. Ang pagsasalita ng mga wika, kailangan ng paliwanag. Ang muling pagkabuhay ni Hesus. Ang pagsundo sa Simbahan. Ang koleksyon, ikapu at mga regalo.

Pag-aaral ng Bibliya   Pangaral 2 Corinto

Corinto Bible study

Pag-aaral ng Bibliya Galacia

Talata sa talata. Ang pag-aaral sa Bibliya Galacia ay nagsasabi kung paano naging apostol at nakilala si Pablo. Pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng batas o sa pamamagitan ng pananampalataya? Kalayaan ng Kristiyano. Laman o Espiritu? Libing o pagsusunog ng bangkay, o malayang pagpili? Pinapayagan ba ang magpa-tatoo o malaya kang pumili? Paano mo nalulugod ang Diyos? Ang pagsunod sa batas, ang Torah? Ano ang mga gawa ng LAMAN? Ano ang mga gawa ng ESPIRITU? Isang Ebanghelio at kung paano naging apostol si Pablo. Kinilala si Pablo ng mga naunang apostol. Katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya: ang Batas o pananampalataya? Wala nang serbisyo. kalayaang Kristiyano. Suporta sa bawat isa.

Bible study

Galatians Bible study

Pag-aaral ng Bibliya Efeso

Talata sa talata. Iwaksi ang dating buhay at lumakad sa bagong buhay sa ilalim ng patnubay ng Banal na Espiritu. Huwag pigilan ang Banal na Espiritu. Pamamagitan ng Kristiyano sa pananalangin para sa iba. Kawal ng Panginoong Hesukristo. Selyado ng Banal na Espiritu. Pamamagitan. Mula sa kamatayan hanggang sa buhay. Sambahayan ng Diyos, kapwa mamamayan. Ang gawain ni Pablo sa mga Hentil. Ang simbahan ay ang Katawan ni Kristo. Paano isabuhay sa bagong buhay? Kalinisan sa buhay ng Kristiyano. Ang buhay Kristiyano sa loob ng kasal. Mga anak at magulang. Mga alipin at kanilang mga amo. Ang baluti ng Kristiyano sa Efeso 6. Paano mo lalabanan si satanas?

Pag-aaral ng Bibliya

Ephesians Bible study

Pag-aaral ng Bibliya Tesalonica

Talata sa talata. Ipinapaliwanag ang mga resulta ng pangangaral. Kagalakan kay Hesukristo. Ang pangaral na lumakad sa banal na paraan. Ang unang Pagdating ni Kristo at ang pagbabantay. Magpasalamat sa paglago ng pananampalataya at pagibig. Paliwanag ng Ikalawang Pagdating ni Kristo. Mga mananampalatayang kumikilos nang hindi maayos at may kasiraan. Ang pagpapakabanal ng Kristiyano.

Pag-aaral ng Bibliya

Thessalonians Bible study

Pag-aaral ng Bibliya Timoteo

Talata sa talata. Mga huwad na guro. Mga regulasyon. Mga dapat na kailangang matugunan ng isang manggagawa (pastor, ministro, dyakono) sa paglilingkod kay Jesus. Paghahanda para sa pakikipaglaban kay satanas at mga demonyo. Gawain ng mga manggagawa ng Diyos. Gawain ng mga manggagawa ng Diyos, gawain ni Timoteo, mag-ingat sa pagtalikod sa pananampalataya. Ugali ng mga babaeng miyembro ng simbahan. Mga balo, ugali ng mga babaeng miyembro ng simbahan. Panganib sa makamundong buhay. Ang pag-aaral ng Bibliya sa 2 Timoteo na maipaliwanag ang sundalo para kay Hesus, ang paglaban sa diyablo, digmaan at Ebanghelio, Panginoong Hesukristo, Espiritu Santo, Ebanghelio, ang Salita ng Diyos. Pagtitiyaga. Paano ka maghahanda para sa labanan? Buong pangako na lumaban at magtagumpay. Kapaki-pakinabang ng Banal na Kasulatan, ng Luma at ng Bagong Tipan.

Pag-aaral ng Bibliya

Timothy Bible study

Pag-aaral ng Bibliya Pahayag

Talata sa talata. Mga liham sa pitong simbahan: Espirituwal na Buhay sa mga simbahan: Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Philadelphia at Laodicea. Ang 24 na matatanda. Ang selyadong balumbon na may pitong selyo. Ang unang anim na selyo. Ang 144,000 na selyado ng Israel. Ang ikapitong selyo at ang pitong trumpeta. Ang ikalimang trumpeta. Binuksan ang selyo ng pitong kulog. Ang dalawang Saksi. Ang babae at ang Dragon. Ang halimaw sa Pahayag. Ang mga huling salot sa Dakilang Kapighatian. Ang dakilang Babilonia ay bumagsak. Ang poot ng Diyos ay natapos na. Ang kapalaran ng Dragon, ng halimaw at ng huwad na propeta. Ang kapalaran ng Babylon. Hindi na muling matatagpuan ang Babilonia. Si Satanas ay itinapon sa abysmo at pagkatapos ng 1000 taon sa lawa ng apoy.

Pag-aaral ng Bibliya   Pangaral

Apocalipse Bible study

MGA PAKSANG BIBLIA

Accepted Jesus

Tinanggap mo si Jesus,
ano ang susunod?

Angkop para sa mga grupo para sa pag-aaral ng Bibliya. Ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Mga hakbang para sa buhay Kristiyano. Ano ang ibig sabihin ng bautismo? Ano ang kasalanan? Ano ang ibig sabihin ng ipinanganak-muli? Ano ang ibig sabihin ng "nabubuhay sa mundo"? Ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa ilalim ng pangunguna ng Banal na Espiritu? Ano ang tatlong antas ng kasalanan?

Magpatuloy sa pagbabasa

Reading the Bible

Paano magbasa ng Bibliya?

Ang pagbabasa ng Bibliya ay hindi katumbas ng pagbabasa ng isang nobela o isang libro. Kaya paano natin dapat basahin ang Bibliya? Ano ang mga kinakailangan upang maunawaan ang Bibliya? Ano ang nakasulat sa Bibliya? Ang pagbabasa ng Bibliya ay ang iyong tahimik na oras kasama ang Diyos. Sa pagbabasa ng Bibliya malalaman mo ang Kalooban ng Diyos, ang Banal na Espiritu ang nagbubukas ng iyong mga mata. Sa pagbabasa ng Bibliya malalaman mo ang mga utos ng Diyos at mga pagpapahalaga at pamantayan ng Kristiyano.

Magpatuloy sa pagbabasa

Gospel

Ano ang kahulugan ng Ebanghelio?

Mga tanong tungkol sa Ebanghelio at kaligtasan sa modernong panahon. Ano ang ibig sabihin ng Ebanghelio? Kapatawaran ng kasalanan. Ang dugo at tubig sa pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Alok ng kapatawaran. Tatlong araw at tatlong gabi ng kamatayan ni Hesus. Libre ba ang Ebanghelio? Anong presyo ang kailangan kong bayaran?

Magpatuloy sa pagbabasa

MGA TANONG TUNGKOL SA PAG-AARAL NG BIBLIYA

Ano ang magandang pag-aralan sa Bibliya sa mga nagsisimula?

Pumili ng aklat ng Bibliya na babasahin. Bawat araw ay magbasa ng isang sipi o ng buong kabanata.
Halimbawa, kapag hinanap mo ang salitang lakas ng loob sa iyong konkordans, makakakita ka ng ilang sanggunian.
1 - Pumili ng paksa at hanapin ito sa isang konkordans.
2 - Pumili ng 10-20 talata sa paksa.
3 - Basahin ang mga talata.
4 - Isulat ang mga obserbasyon.

Paano ako magsisimula ng isang simpleng pag-aaral sa Bibliya?

1 - Basahin nang mabuti ang kabanata. Sikaping mahanap ang pangunahing paksa o mga paksa nito.
2 - Bigyan ang bawat kabanata ng pamagat na nagmumungkahi ng pangunahing nilalaman nito.
3 - Basahin muli ang kabanata at gumawa ng simpleng balangkas.
4 - Tandaan at isulat ang anumang praktikal o mga problemang teolohiko sa kabanatang ito.

Saan ako magsisimulang magbasa ng Bibliya para mas mapalapit sa Diyos?

Ang Bagong Tipan ang pinakamagandang lugar para simulan ang pagbabasa ng Bibliya. Ang unang apat na aklat (Mateo, Marcos, Lucas at Juan) ay mga ulat ng buhay at ministeryo ni Hesus at kadalasang tinatawag na apat na Ebanghelio. Ang pagbabasa ng Ebanghelio ay parang pagbabasa ng mga talaarawan ng apat na magkakaibigan na magkasamang naglakbay.

Ano ang kaparaanang S.O.A.P. sa pag-aaral ng Bibliya?

Ito ay nangangahulugang Salita ng Diyos, Obserbasyon, Ang Pagsasabuhay at Panalangin. Ito ay isang paraan upang masulit ang iyong oras sa Banal na Kasulatan. Ang pamamaraan ng S.O.A.P. sa pag-aaral ng Bibliya (para sa mga indibidwal o maliit na grupo) ay hindi nangangailangan ng degree sa teolohiya o mga espesyal na kasanayan sa pamumuno.

Ano ang pinakamadaling pag-aralan ng Bibliya?

The New International Reader's Version (NIrV). Gumagamit ito ng mas madaling salita kaysa sa NIV. Nagpapaliwanag din ito ng mas mahirap na mga salita. Maganda itong Bibliya para sa mga baguhan na nasa hustong gulang na medyo nahihirapan magbasa. Mababasa mo ang NIrV online sa Biblegateway.com at sa YouVersion Bible app.

Paano dapat basahin ng baguhan ang Bibliya araw-araw?

Tingnan ang Pag-aaral ng Bibliya

Ano ang 5 hakbang sa pag-aaral ng Bibliya?

1 - Obserbahan, bigyang-kahulugan, at isabuhay.
2 - Basahin ng paulit-ulit ang mga talata.
3 - Gumawa ng mga obserbasyon.
4 - Bigyang paglilinaw ang mga kaugnay na tanong.
5 - Ilapat ang Kasulatan sa iyong buhay.

Ano ang 3 tanong na paraan ng pag-aaral ng Bibliya?

Bakit nasa banal na kasulatan ang talatang ito? Bakit inilagay ng Diyos ang talatang ito sa Bibliya? Paano ko ito ilalapat sa aking buhay?

Ano ang mga ABC ng Bibliya?

Sa pinakasimpleng anyo nito, ang mga ABC ng kaligtasan ay hindi ang Ebanghelio; sa halip, ang mga gawa ng pag-amin, paniniwala, at pagtatapat (at maaari kang magpatuloy, magsisi) ay pawang mga tugon na nasa Bibliya sa Ebanghelio.

Ano ang 5 W ng Bibliya?

Ang 5 W's ng bawat Aklat sa Lumang Tipan: Who (Sino), What (Ano), When (Kailan), Where (Saan), at Why (Bakit) sa bawat Aklat sa Lumang Tipan.

Interesado ka ba sa progresibong Kristiyanong pag-aaral ng Bibliya?

Hindi, ang Progresibong Ebanghelio ay hindi Biblikal .

Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Bibliya?

Kapag nag-aaral tayo ng Bibliya nang sama-sama, ipinangako ng Diyos na ihahayag ang Kanyang sarili, tuturuan tayo kung paano sumunod sa Kanya, at ipapakita sa atin kung paano mahalin ang isa't isa. Kapag tayo ay binago upang maging katulad ni Hesus, ang ating pamilya, mga pinagtatrabahuhan at mga komunidad ay lubos na maaapektuhan sa magandang kaparaanan.

Aling aklat ng Bibliya ang pinakamabuting pag-aralan muna?

Ipinaliwanag ng Genesis ang Pagkahulog, ang pagpasok ng kasalanan sa mundo.
Ipinaliwanag ni Mateo ang kapanganakan ni Hesus. Kanyang mga gawa sa lupa. Kanyang kamatayan sa Krus para sa kasalanan ng mga tao. Kanyang muling pagkabuhay at utos sa mga alagad.
Ipinapaliwanag ng Mga Gawa ang mga gawa ng mga disipulo ni Hesus pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli.

Aling bersyon ng Bibliya ang pinakamainam para sa pag-aaral, aling Bibliya ang mainam para sa pag-aaral?

Ang NIV ay angkop para sa pag-aaral dahil ito ay tumpak at madaling basahin, na ginagawang malinaw ang mensahe nito. Gumagamit din ang Bibliyang ito ng halos kaparehong wika sa modernong Ingles, kaya madaling mauunawaan ito ng mga mambabasa nang walang pakiramdam na "banyaga" ang teksto.

Ano ang pinakamabilis na paraan upang matutunan ang mga aklat ng Bibliya sa pagkakasunud-sunod?

Hatiin ang Bibliya sa mga seksyon ng Lumang Tipan
1. Mga Aklat ng Batas na tinatawag na Pentateuch o Torah: Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang at Deuteronomio
2. Mga Aklat sa Kasaysayan: Josue, Mga Hukom, Ruth, I & II Samuel, I at II Mga Hari, I at II Mga Cronica, Ezra, Nehemias, Ester
3. Mga Aklat sa Tula: Job, Mga Awit, Mga Kawikaan, Mangangaral, Awit ni Solomon
4. Mga Aklat ng Pangunahing Propeta: Isaias, Jeremias, Mga Panaghoy, Ezekiel, Daniel
5. Mga Aklat ng Mga Minor na Propeta: Hosea, Joel, Amos, Obedias, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Zefanias, Hagai, Zacarias, Malakias

Bagong Tipan
1. Ang Mga Ebanghelio: Mateo, Marcos, Lucas at Juan
2. Ang Aklat sa Kasaysayan ng Mga Gawa
3. Ang Mga Liham: Roma, I at II Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, I at II Tesalonica, I at II Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo, Santiago, I at II Pedro, I, II, at III Juan, Judas
4. Ang Aklat ng Pangitain: Pahayag

Ano ang pinakamahusay na paraan ng pag-aaral ng Bibliya?

S.O.A.P. Pag-aaral ng Bibliya. Salita ng Diyos: Isulat ang talata sa iyong talaarawan. Obserbasyon: Isulat ang mga obserbasyon tungkol sa Banal na Kasulatan. Ang Pagsasabuhay: Paano mo mailalapat ang iyong naobserbahan sa iyong buhay? Panalangin: Sumulat ng isang panalangin sa Diyos batay sa iyong natutunan at hilingin sa Kanya na bigyan ka ng mga pagkakataon na isabuhay ang katotohanang ito.

Ano ang hindi mo dapat gawin sa pag-aaral ng Bibliya?

HUWAG magmadali. Kung nabasa mo at HINDI mo namamalayan, mali ang iyong ginagawa.
HUWAG basta magbasa.
HUWAG mag-akala.
HUWAG maghanap ng malalim.
HUWAG laktawan ang "hindi mahalaga." Mga Pagbati at pamamaalam.
HUWAG huminto kung meron kang hindi pa maintindihan.
HUWAG kumonsulta sa ibang mga batayan.
HUWAG basta mag-aral ng Salita.

Paano pag-aaralan ang Bibliya kung mag-isa?

1 - Simulan ang iyong pag-aaral sa panalangin.
2 - HINDI mo kailangang magsimula sa simula.
3 - Pumili ng paksang may kaugnayan sa iyo.
4 - Kilalanin ang isang tauhan sa Bibliya.
5 - Isulat ang iyong natutunan.
6 - Makinig sa Bibliya online.
7 - Magbasa o magbahagi sa iba.
8 - Hanapin ang HINDI mo naiintindihan.

Paano ko mabilisang pag-aaralan sa Bibliya?

Wala nito. Ang layunin ng pag-aaral ng Bibliya ay upang makakuha ng malalim na pagkaunawa sa Bibliya. Ang 'mabilisang' paraan ay isang mababaw na klase ng pag-aaral. Ngunit ang isang pag-aaral sa Bibliya sa katunayan ay isang pag-aaral ng talata bawat talata.
MGA TANONG TUNGKOL SA PAG-AARAL NG BIBLIYA

Ano ang magandang simula ng pag-aaral sa Bibliya?

Maraming tao ang magrerekomenda: subukan mo muna si Juan o Lucas, higit sa lahat dahil pareho silang sumasaklaw sa buhay at mga turo ni Hesus. Napakaraming bagay na nasa Lumang Tipan ang magiging mas makabuluhan dahil sa kaalaman ng mga pangyayari sa buhay ni Hesus.

Paano kung mag-isa sa pag-aaral ng Bibliya?

Pumili ng aklat ng Bibliya na babasahin. Bawat araw ay binabasa ang isang sipi o ang buong kabanata.
Halimbawa, kapag hinanap mo ang salitang lakas ng loob sa iyong konkordans, makakakita ka ng ilang sanggunian.
1 - Pumili ng paksa at hanapin ito sa isang konkordans.
2 - Pumili ng 10-20 talata sa paksa.
3 - Basahin ang mga talata.
4 - Isulat ang mga obserbasyon.

Paano ako magsisimula ng isang simpleng pag-aaral sa Bibliya?

1 - Basahing mabuti ang kabanata. Sikaping mahanap ang pangunahing paksa o mga paksa nito.
2 - Bigyan ang bawat kabanata ng pamagat na nagmumungkahi ng pangunahing nilalaman nito.
3 - Basahin muli ang kabanata at gumawa ng simpleng balangkas.
4 - Tandaan at isulat ang anumang praktikal o mga problemang teolohiko sa kabanatang ito.

Saan ako magsisimulang magbasa ng Bibliya para mas mapalapit sa Diyos?

Ang Bagong Tipan ang pinakamagandang lugar para simulan ang pagbabasa ng Bibliya. Ang unang apat na aklat (Mateo, Marcos, Lucas at Juan) ay mga ulat ng buhay at ministeryo ni Hesus at kadalasang tinatawag na 4 na Ebanghelio. Ang pagbabasa ng Ebanghelio ay parang pagbabasa ng mga talaarawan ng apat na magkakaibigan na magkasamang naglakbay.

Ano ang kaparaanang S.O.A.P. sa pag-aaral ng Bibliya?

Ito ay nangangahulugang Salita ng Diyos, Obserbasyon, Ang Pagsasabuhay at Panalangin. Ito ay isang paraan upang masulit ang iyong oras sa Banal na Kasulatan. Ang pamamaraan ng S.O.A.P. sa pag-aaral ng Bibliya (para sa mga indibidwal o maliit na grupo) ay hindi nangangailangan ng degree sa teolohiya o mga espesyal na kasanayan sa pamumuno.

Ano ang pinakamadaling pag-aralan ng Bibliya?

The New International Reader's Version (NIrV). Gumagamit ito ng mas madaling salita kaysa sa NIV. Nagpapaliwanag din ito ng mas mahirap na mga salita. Maganda itong Bibliya para sa mga baguhan na nasa hustong gulang na medyo nahihirapan magbasa. Mababasa mo ang NIrV online sa Biblegateway.com at sa YouVersion Bible app.

Paano dapat basahin ng baguhan ang Bibliya araw-araw?

Tignan ang Pag-aaral ng Bibliya

Ano ang 5 hakbang sa pag-aaral ng Bibliya?

1 - Obserbahan, bigyang-kahulugan, at isabuhay.
2 - Basahin ng paulit-ulit ang mga talata.
3 - Gumawa ng mga obserbasyon.
4 - Bigyang paglilinaw ang mga kaugnay na tanong.
5 - Ilapat ang Kasulatan sa iyong buhay.

Ano ang 3 tanong na paraan ng pag-aaral ng Bibliya?

Bakit nasa banal na kasulatan ang talatang ito? Bakit inilagay ng Diyos ang talatang ito sa Bibliya? Paano ko ito ilalapat sa aking buhay?

Ano ang mga ABC ng Bibliya?

Sa pinakasimpleng anyo nito, ang mga ABC ng kaligtasan ay hindi ang Ebanghelio; sa halip, ang mga gawa ng pag-amin, paniniwala, at pagtatapat (at maaari kang magpatuloy, magsisi) ay pawang mga tugon na nasa Bibliya sa Ebanghelio.

Ano ang 5 W ng Bibliya?

Ang 5 W's ng bawat Aklat sa Lumang Tipan: Who (Sino), What (Ano), When (Kailan), Where (Saan), at Why (Bakit) sa bawat Aklat sa Lumang Tipan.

Interesado ka ba sa progresibong Kristiyanong pag-aaral ng Bibliya?

Hindi, ang Progresibong Ebanghelio ay hindi Biblikal .

Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Bibliya?

Kapag nag-aaral tayo ng Bibliya nang sama-sama, ipinangako ng Diyos na ihahayag ang Kanyang sarili, tuturuan tayo kung paano sumunod sa Kanya, at ipapakita sa atin kung paano mahalin ang isa't isa. Kapag tayo ay binago upang maging katulad ni Hesus, ang ating pamilya, mga pinagtatrabahuhan at mga komunidad ay lubos na maaapektuhan sa magandang kaparaanan.

Aling aklat ng Bibliya ang pinakamabuting pag-aralan muna?

Ipinaliwanag ng Genesis ang Pagkahulog, ang pagpasok ng kasalanan sa mundo.
Ipinaliwanag ni Mateo ang kapanganakan ni Hesus. Kanyang mga gawa sa lupa. Kanyang kamatayan sa Krus para sa kasalanan ng mga tao. Kanyang muling pagkabuhay at utos sa mga alagad.
Ipinapaliwanag ng Mga Gawa ang mga gawa ng mga disipulo ni Hesus pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli.

Aling bersyon ng Bibliya ang pinakamainam para sa pag-aaral, aling Bibliya ang mainam para sa pag-aaral?

Ang NIV ay angkop para sa pag-aaral dahil ito ay tumpak at madaling basahin, na ginagawang malinaw ang mensahe nito. Gumagamit din ang Bibliyang ito ng halos kaparehong wika sa modernong Ingles, kaya madaling mauunawaan ito ng mga mambabasa nang walang pakiramdam na "banyaga" ang teksto.

Ano ang pinakamabilis na paraan upang matutunan ang mga aklat ng Bibliya sa pagkakasunud-sunod?

Hatiin ang Bibliya sa mga seksyon ng Lumang Tipan
1. Mga Aklat ng Batas na tinatawag na Pentateuch o Torah: Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang at Deuteronomio
2. Mga Aklat sa Kasaysayan: Josue, Mga Hukom, Ruth, I & II Samuel, I at II Mga Hari, I at II Mga Cronica, Ezra, Nehemias, Ester
3. Mga Aklat sa Tula: Job, Mga Awit, Mga Kawikaan, Mangangaral, Awit ni Solomon
4. Mga Aklat ng Pangunahing Propeta: Isaias, Jeremias, Mga Panaghoy, Ezekiel, Daniel
5. Mga Aklat ng Mga Minor na Propeta: Hosea, Joel, Amos, Obedias, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Zefanias, Hagai, Zacarias, Malakias

Bagong Tipan
1. Ang Mga Ebanghelio: Mateo, Marcos, Lucas at Juan
2. Ang Aklat sa Kasaysayan ng Mga Gawa
3. Ang Mga Liham: Roma, I at II Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, I at II Tesalonica, I at II Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo, Santiago, I at II Pedro, I, II, at III Juan, Judas
4. Ang Aklat ng Pangitain: Pahayag

Ano ang pinakamahusay na paraan ng pag-aaral ng Bibliya?

S.O.A.P. Pag-aaral ng Bibliya. Salita ng Diyos: Isulat ang talata sa iyong talaarawan. Obserbasyon: Isulat ang mga obserbasyon tungkol sa Banal na Kasulatan. Ang Pagsasabuhay: Paano mo mailalapat ang iyong naobserbahan sa iyong buhay? Panalangin: Sumulat ng isang panalangin sa Diyos batay sa iyong natutunan at hilingin sa Kanya na bigyan ka ng mga pagkakataon na isabuhay ang katotohanang ito.

Ano ang hindi mo dapat gawin sa pag-aaral ng Bibliya?

HUWAG magmadali. Kung nabasa mo at HINDI mo namamalayan, mali ang iyong ginagawa.
HUWAG basta magbasa.
HUWAG mag-akala.
HUWAG maghanap ng malalim.
HUWAG laktawan ang "hindi mahalaga." Mga Pagbati at pamamaalam.
HUWAG huminto kung meron kang hindi pa maintindihan.
HUWAG kumonsulta sa ibang mga batayan.
HUWAG basta mag-aral ng Salita.

Paano pag-aaralan ang Bibliya kung mag-isa?

1 - Simulan ang iyong pag-aaral sa panalangin.
2 - HINDI mo kailangang magsimula sa simula.
3 - Pumili ng paksang may kaugnayan sa iyo.
4 - Kilalanin ang isang tauhan sa Bibliya.
5 - Isulat ang iyong natutunan.
6 - Makinig sa Bibliya online.
7 - Magbasa o magbahagi sa iba.
8 - Hanapin ang HINDI mo naiintindihan.

Paano ko mabilisang pag-aaralan sa Bibliya?

Wala nito. Ang layunin ng pag-aaral ng Bibliya ay upang makakuha ng malalim na pagkaunawa sa Bibliya. Ang 'mabilisang' paraan ay isang mababaw na klase ng pag-aaral. Ngunit ang isang pag-aaral sa Bibliya sa katunayan ay isang pag-aaral ng talata bawat talata.

Television Sermons

Pangangaral ni Wilfred Starrenburg

Panoorin ngayon

Television Revelation Sermons

Pahayag
Pangangaral ni Wilfred Starrenburg
Panoorin ngayon

Television Covid Sermons

Covid-19 ayon kay Wilfred Starrenburg

Panoorin ngayon

Travel through Israel

Ang aming paglalakbay sa Israel, Bahagi 1,
Pahayag 16 Armagedon, Megiddo; 1 Mga Hari 18 Bundok Carmel Si Elias at ang mga propeta ni Baal; Bundok Hermon at Taas ng Golan; Lawa ng Galilea; Sinagoga ng Capernaum, ang bahay ng biyenan ni Pedro; Katzrin Jewish home; Mateo 14: Bundok ng mga Beatitude; Lucas 4:28-30 Bundok ng Kalaliman; 1 Samuel 31:10-12 Beth Shean; Genesis 26:32-33 Beer Sheba, balon at Altar ni Isaac. Mga bautismo sa Jordan; Ang Pagtukso kay Hesus sa Ilang Mateo 4.

Panoorin ngayon

Travel through Israel2

Ang aming paglalakbay sa Israel, Bahagi 2
Jeruzalem, Bethlehem, Tore ni David, Lungsod ni David, Bundok ng mga Olibo, Pasukang Ginto, Lugar ng Banal na Hapunan, Getsemani, Via Dolorosa (Daan ng Cruz), Libingan ni Jesus, Iyakang Pader, Mga lagusan sa Kanlurang Pader, Yad Vashem (Holocaust) museo

Panoorin ngayon

Television Sermons

Pangangaral ni Wilfred Starrenburg

Panoorin ngayon

Television Revelation Sermons

Pahayag
Pangangaral ni Wilfred Starrenburg
Panoorin ngayon

Television Covid Sermons

Covid-19 ayon kay Wilfred Starrenburg

Panoorin ngayon

Travel through Israel

Ang aming paglalakbay sa Israel, Bahagi 1,
Pahayag 16 Armagedon, Megiddo; 1 Mga Hari 18 Bundok Carmel Si Elias at ang mga propeta ni Baal; Bundok Hermon at Taas ng Golan; Lawa ng Galilea; Sinagoga ng Capernaum, ang bahay ng biyenan ni Pedro; Katzrin Jewish home; Mateo 14: Bundok ng mga Beatitude; Lucas 4:28-30 Bundok ng Kalaliman; 1 Samuel 31:10-12 Beth Shean; Genesis 26:32-33 Beer Sheba, balon at Altar ni Isaac. Mga bautismo sa Jordan; Ang Pagtukso kay Hesus sa Ilang Mateo 4.

Panoorin ngayon

Travel through Israel2

Ang aming paglalakbay sa Israel, Bahagi 2
Jeruzalem, Bethlehem, Tore ni David, Lungsod ni David, Bundok ng mga Olibo, Pasukang Ginto, Lugar ng Banal na Hapunan, Getsemani, Via Dolorosa (Daan ng Cruz), Libingan ni Jesus, Iyakang Pader, Mga lagusan sa Kanlurang Pader, Yad Vashem (Holocaust) museo

Panoorin ngayon

The Good News Mission EZBB

AddressRua Clóvis Líra 246, Nova Parnamirim,
Parnamirim - RN
Brazil

Telephone
(0055)(84) 99142 5210

Tungkol sa May-akda

Ang manunulat ng mga pag-aaral sa Bibliya ay si Wilfred René Starrenburg. Una ay sumailalim sa isang teknikal na pagsasanay sa sasakyang panghimpapawid (ground engineer) at nagtapos sa HTS computer science (bachelor degree). Nagtrabaho sa Iran, Sweden, Ireland, England at Netherlands.
3 taong panloob na edukasyon sa paaralan ng bibliya. Nakatira sa Brazil kasama ang kanyang asawa at dalawang anak.